Reïntegratie en outplacement

Hoe goed ook uw personeelsbeleid is: uw werknemers kunnen ziek worden, soms ook langdurig. Wettelijk
(Wet verbetering poortwachter) bent u dan als werkgever verantwoordelijk voor hun reïntegratie. Hetzij naar hun oude functie of intern in uw bedrijf naar een andere functie (reïntegratie eerste spoor), hetzij extern. Met het aanbieden van een reïntegratie traject bij ons, voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Als het economisch tegenzit of als een arbeidsverhouding duurzaam verstoord is, komt een werknemer in aanmerking voor een outplacement traject. Ook dit kunnen wij u op respectvolle en effectieve wijze verzorgen.

Driegesprek
Los van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter, kan het ook voorkomen dat u de ar­beids­relatie met één of enkele medewerkers wilt verbeteren. U kunt daarmee mogelijk voorkómen dat onvrede leidt tot toenemende uitval of een slepend conflict. Als u signaleert dat er problemen zijn op de werkvloer die de leiding niet goed blijkt op te kunnen lossen, kan het tijdig inschakelen van onze begeleiding in de vorm van een driegesprek problemen effectief voorkomen.